W dniu 29 września 2022 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

Tematyka spotkania obejmowała:

  • założenia Programu,
  • rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania,
  • sposób składania wniosków o dofinansowanie
  • zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie poprowadził Pan Michał Lidwin – doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do uczestnictwa w programie.

Program ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Mogą więc z niego skorzystać mieszkańcy bloków czy kamienic. Trzeba również spełnić kryteria dochodowe określone w programie. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Na ich podstawie samorząd złoży, jeden wspólny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Deklaracje można składać do 26 września br.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wniosek o dofinansowanie mogą złożyć tylko właściciele danego lokalu – nie mogą tego zrobić w ich imieniu najemcy. Obowiązuje także kryterium dochodowe. W programie są trzy różne poziomy dofinansowania.

W zależności od wielkości dochodów można otrzymać inne kwoty - jest to od 17,5 tysięcy złotych do 39,9 tysięcy złotych. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochody uprawniające do 95-procentowego poziomu dofinansowania (maksymalnie 39,9 tysiąca złotych) nie mogą przekroczyć 1.260,00 złotych. Jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej osób, to maksymalne dochody na osobę nie mogą przekraczać 900,00 zł na osobę.

Rodzaje przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Deklaracje osób chcących skorzystać z takiego dofinansowania można składać w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim do dnia 30.10.2022 r.:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim przy a. Mickiewicz 15, 74-304 Nowogródek Pomorski;
  • pocztą na wskazany wyżej adres (UWAGA! Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego);

Złożenie deklaracji nie oznacza złożenia wniosku i przyznania dofinansowania.

Zgodnie z wytycznymi programu, o dofinansowanie ubiegać się może samorząd, który na podstawie złożonych deklaracji przygotuje wniosek i taki gotowy dokument złoży do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Osoby, które wymieniły już źródło ciepła na ekologiczne, nie mogą skorzystać z dofinansowania. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/