Nowogródek Pomorski, 04.10.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XL SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia
13 października 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim,
przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
  6. Analiza szans i zagrożeń związanych z planami lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  7. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
3) Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Nowogródek Pomorski”
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad