Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ) Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust.1 pkt 2 ww. ustawy )

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednia firmą grozi karą grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).