Nowogródek Pomorski, 18.11.2022 r.

 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
XLI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia  29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
4) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogródek Pomorski
5) Projekt uchwały w sprawie zwrotu dz. Nr 82/2 i 82/4 w Nowogródku Pomorskim na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 227/18 w Kinicach

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Angelika Rutkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)