Nowogródek Pomorski, 05.12.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2023-2027 w Gminie Nowogródek Pomorski

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Angelika Rutkowska