ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Projekty uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
  6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok
  8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
 3. Zamknięcie obrad