ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Projekty uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad