W ramach naboru KGW może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 5 000 zł. ł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Udział w naborze mogą wziąć tylko KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub te będące w trakcie rejestracji.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku do Funduszu Sprawiedliwości w imieniu KGW jest Urząd Gminy lub Miasta. Na każdą gminę przypada 20 000 zł. Termin składania zgłoszeń upływa 3 lutego 2023 r. o godziny 15:00.

Zadania w ramach uzyskanej dotacji mogą być realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Na co można otrzymać wsparcie? Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na:
– organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
– zakupie urządzeń i wyposażenia.

Akcje lub przedsięwzięcia-informacyjnego muszą być zorganizowane przy udziale koła/kół gospodyń wiejskich i adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Forma wydarzenia jest dowolna, może być to piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych (np. Policji lub Służby Więziennej). Ważne jest, aby podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele służb mundurowych zajmujących się tematyką oraz przedstawiciele administracji samorządowej.

Wnioski Gmina może składać poprzez system elektroniczny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie afs.gov.pl w aplikacji: Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,40213,i-nabor-wnioskow-na-powierzenie-realizacji-zadan.html

Zachęcamy do udziału w naborze i składaniu propozycji działań do Gmin. Uzyskane wsparcie finansowe pozwoli poszerzyć już posiadane wyposażenie trwałe Kół, wpłynie na integracje lokalnej społeczności a przede wszystkim  pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.