W dniu 03 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Wsparcia Dziennego w Karsku.

Zmiana siedziby możliwa była dzięki realizacji projektu pt.: Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” współfinansowanego  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 Kwota dofinansowania wynosi 932.644,02 zł

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 30 dzieci oraz 15 rodziców z terenów Gminy Nowogródek Pomorski w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego.

Katalog usług w ramach projektu:

  1. zajęcia z pedagogiem
  2. zajęcia z psychologiem
  3. zajęcia logopedyczne
  4. zajęcia Terapia SI
  5. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. niemieckiego
  6. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe
  7. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze

Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich. Katalog usług na rzecz rodziców uczestniczących w projekcie:

  1. szkolenia dla rodziców: trening kompetencji rodzicielskich i warsztaty psychoedukacyjne

Uroczystego otwarcia nowej siedziby dokonał Wójt Gminy, Pan Krzysztof Mrzygłód. Obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Pani Agnieszka Misztak, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Pani Anna Kulikowska, Pani Marta Bujko – Gryczyńska i Pani Marta Dul oraz  przedstawiciele Rady Gminy Nowogródek Pomorski – Pani Angelika Rutkowska – przewodnicząca i Pani Małgorzata Glapka i przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku – Pan Adam Błażejewski.

Goście zostali oprowadzeni po nowych salach Placówki, wyremontowanych i wyposażonych ze środków Projektu. Na ręce Dyrektora złożono gratulacje oraz życzenia owocnej pracy oraz upominki, między innymi anioła, który będzie się opiekował naszą Placówką oraz wiele gier planszowych dla naszych uczestników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że Placówka Wsparcia Dziennego zrealizuje wszystkie założone cele i spełni oczekiwania mieszkańców gminy.