Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski:

- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku (Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski nr 18/2023 z dnia 18.04.2023 r.),
ZARZĄDZENIE DO POBRANIA

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim (Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski nr 19/2023 z dnia 18.04.2023 r.).
ZARZĄDZENIE DO POBRANIA

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …………….…… w ……..…” w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski  lub przesłać pocztą na adres Urzędu,  w terminie do dnia 8 maja 2023 r. do godz.10:00.