ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XII SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim. 

 

Planowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski”.
 5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwały Nr IV/12/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Wodzisław Piotr Grzeca

Przewodniczący Rady Gminy