ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLV SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2022
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2022
 8. Sprawozdanie z realizacji w roku 2022 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 9. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
  4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w związku z działalnością Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokali socjalnych
  5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z realizacji uchwały za 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
  8) Projekt uchwały w sprawie zwrotu dz. nr 520/32 w Karsku na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski.
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zamknięcie obrad