Szanowni Państwo,


Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Nowogródek Pomorski będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z wystąpieniem naszej gminy ze Związku Gmin Dolnej Odry oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Oznacza to, że jeszcze w tym roku wszyscy właściciele nieruchomości na terenie naszej gminy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje do Urzędu Gminy.
Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy, u Sołtysów w wersji papierowej, a także na stronie internetowej gminy w wersji pliku do samodzielnego wydruku. Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski osobiście, listownie lub za pośrednictwem Sołtysa swojej miejscowości najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Deklaracji nie należy przesyłać mailem oraz faksem. Można również skorzystać z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 700).
W przypadku nie złożenia deklaracji przez podmiot zobowiązany, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, nieruchomość będzie podlegała kontroli. W przypadku ich potwierdzenia zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty.
Po wprowadzeniu nowego systemu zbierania odpadów Gmina Nowogródek Pomorski sprawować będzie bezpośredni nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i oczekiwaniami mieszkańców naszej Gminy.

 

Krzysztof Mrzygłód
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski