ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLVI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogródku Pomorskim za rok 2022
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2022
 8. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
  2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r.
  3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2022 r.
  4) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  5) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
  6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2026”
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogródek Pomorski w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027
  8) Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad