Gmina Nowogródek Pomorski
ul. Adama Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

 

ANKIETA

STAN ISTNIEJĄCY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU GMINY

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy do roku 2030. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.


1.   Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


2.   Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


3.     Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy do roku 2030 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju:

4.   Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być priorytetowo realizowane na terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i lokalizację oraz przewidywany koszt. Przykład prawidłowo wypełnionej tablicy: "Nazwa zadania: Przebudowa drogi, Zakres realizowanego zadania: nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa; Lokalizacja: Nowogródek Pomorski, koszt: 800 000 zł"


5.   Kluczowe elementy, z których Gmina może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3):


6.   Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


7.   Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę w roku 2030?


METRYCZKA  (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź / uzupełnić dane)


  Odśwież Captcha