XV Sesja Rady Gminy

krzesla
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-01-22

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XV SESJI

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się w środę 22 stycznia 2020 r. /środa/ o godz. 12:00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim. 

 

Planowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami.
 6. Wnioski, postulaty i zapytania*.
 7. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2020.
 8. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2030.
 9. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2020 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 11. Zamknięcie obrad.

 

*Zgodnie z art. 24 ust. 3-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wodzisław Piotr Grzeca

 
 

Wspierane przez iCagenda