O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.1.2023.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rad y Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Sumiak

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, grunty oznaczone jako RIVa

Nr działki

145/1

Powierzchnia

0,26 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040753/2

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszar rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym;  działka znajduje się w OCHK „C” Barlinek, działka objęta jest Uchwałą nr XXVII/193/17 z 22.11.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Sumiak

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały, użytkowany rolniczo, na terenie działki znajduje się słup elektroenergetyczny oraz hydrant, przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, w zasięgu sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena wywoławcza

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

35.500,00 zł       

Wadium

3.000 zł       

Działka nr 145/1 w Sumiaku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Przetarg odbędzie się dnia 12.04.2024 r. o godz. 1000  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 8.04.2024  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 24835500090046889720000002, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 01.03.2024 r.                                

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Sumiaku
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  1.03.2024  r. do dnia 12.04.2024 r.

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.