O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.1.2024.AW

Na podstawie art. art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze  zm.) i  § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)   Wójt   Gminy Nowogródek  Pomorski  ogłasza:  I   przetarg  ustny  nieograniczony    na  dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana, plaża ogólnodostępna, grunt sklasyfikowany jako Lzr-RVI, W-RVI i N

Nr działki

216/3

Powierzchnia

0,3509 ha

Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy

0,02 ha

Księga wieczysta

KW  Nr  SZ1M/00040745/3 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania części działki przeznaczonej do dzierżawy

Brak planu, w studium uikzp gminy  –  tereny usług publicznych z zielenią, teren niezagospodarowany w sposób trwały, grunt sklasyfikowany jako N

Uzbrojenie

Droga gruntowa

Okres dzierżawy

10 lat,

Cel dzierżawy

działalność handlowa

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego

 1.600 zł  rocznie

Wadium

 100 zł

Terminy wnoszenia opłat

do 31 marca

Działka nr 216/3 w Kinicach w części o powierzchni 0,02 ha przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2024 r. o godz. 1200 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  13.05.2024 r. do kasy tut. Urzędu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 

 Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 11.04.2024 r. do dnia 17.05.2024 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach.
  3. Na stronach internetowych:

 www.bip.nowogrodekpomorski.pl  i  www.nowogrodekpomorski.pl