O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.11.2023.AW

 Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2 oraz art. 39  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I     p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko ul. Pionierów

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako  RV, RVI

Nr działki

742/4

Powierzchnia

0,1202 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041590/8

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w suikzp gminy – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym; decyzja nr 34/2021 o ustaleniu warunków zabudowy – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dopuszczenia wydzielenia działek i drogi z dz. nr 742/2 obręb Karsko

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały, porośnięty roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem

Uzbrojenie działki

Droga gruntowa

Cena wywoławcza

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (23%), o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.)

56.000 zł

Wadium

5.000 zł       

Działka nr 742/4 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Przetarg odbędzie się dnia  21.06.2024 r. o godz. 930  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 17.06.2024  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 24835500090046889720000002, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 13.05.2024 r.                               

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Karsku                        
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  15.05.2024  r. do dnia 21.06.2024 r.

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.