O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.3.2020.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Parzeńsko, obręb Karsko

2. Opis nieruchomości

nieruchomość  gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym

3. Nr działki

902/4

4. Powierzchnia nieruchomości

0,1074 ha

5. Przeznaczenie

brak planu, w studium ukzp – obszary uzupełnień zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy usługowej

6. Sposób zagospodarowania 

na terenie budynek w trakcie budowy

7. Księga Wieczysta               

KW Nr SZ1M/00020939/4

8. Uzbrojenie działki

droga gruntowa, instalacja elektroenergetyczna

9. Wartość nieruchomości

39.500,00 zł

10. Wartość prawa użytkowania wieczystego

21.300,00 zł

11. Użytkownik wieczysty

Natalia i Sergiej Kulikowscy

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  - art. 37 ust. 2 pkt 5. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.  W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 30 lipca 2021 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Parzeńsku i na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 17 czerwca  2021 r. do dnia 08 lipca 2021 r.   

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
Krzysztof Mrzygłód