O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.1.2020.AW

 Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Kinice 10

Określenie nieruchomości 

nieruchomość zabudowana

Nr działki

170/1

Powierzchnia

0,53 ha

Księga wieczysta

KW Nr  SZ1M/00033853/1

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w   studium  uikzp  gminy    działka   położona   jest   na   obszarach   uzupełnień     zabudowy  wsi  o  charakterze  wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren zagospodarowany. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny o pow. zabudowy 129 mo 1 kondygnacji, wybudowany w 1939 r., w budynku nie ma wyodrębnionych lokali oraz budynki gospodarcze

Uzbrojenie działki

dostęp do drogi publicznej utwardzonej, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna, zbiornik bezodpływowy na ścieki.

Cena nieruchomości

Wartość nieruchomości wynosi 247.300,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31.05.2021 r. Nr XXVI/160/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. nr 170/1 w Kinicach, wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 65%.

Bonifikata stanowi kwotę: 160.745,00 zł.

Cena nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty wynosi: 86.555,00 zł

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywców. Termin uiszczenia ceny sprzedaży lub I raty nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 30 lipca 2021 r.   

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz  www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 17 czerwca 2021 r.  do dnia 08 lipca 2021 r.      

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
Krzysztof Mrzygłód