O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.2.2021.AW

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  ze  zmianami) oraz Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do   publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana

Nr działki                                 

340/2

Powierzchnia działki                

 0,76 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium ukzp – część  tereny rolnicze, część obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Księga wieczysta                        

 KW Nr  SZ1M/00040680/9

 Uzbrojenie

droga asfaltowa

Okres dzierżawy                       

10 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

320 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat                

do 31 marca

 

Termin, miejsce i warunki przetargu na ww. nieruchomość zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r.