O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.1.2022.AW

 Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze  zmianami) oraz Zarządzenia  Nr  9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek  Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych  nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski podaje do   publicznej   wiadomości   w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Karsko

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana,

 grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV, S-RV

Nr działki                                 

685

Powierzchnia działki               

 0,14 ha

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

0,05 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

brak planu, w studium ukzp – obszary przeznaczone na cele usług publicznych i rozwoju infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy, trasy rowerowe,

teren użytkowany rolniczo

Księga wieczysta                       

 Nr  SZ1M/00041526/9

Obciążenia

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Okres dzierżawy                       

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

50 zł rocznie

Działka nr 685 w części o powierzchni 0,05 ha położona w Karsku przeznaczona jest do dzierżawy na okres do 3 lat.

Osoby zainteresowane dzierżawą  nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na  dzierżawę. Oferty  dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  do dnia 30.05.2022 r.  Oferta powinna zawierać, co najmniej: a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości; b)    imię i nazwisko oraz adres oferenta  (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy; c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów); d)datę i podpis oferenta. Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: Oferta dzierżawy – działka nr 685 w Karsku. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r.  o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 8.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl. od dnia 4.05.2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.