O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.2.2022.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków,  stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski,  podaje   do   publicznej   wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych  do dzierżawy:

 

Położenie nieruchomości         

Giżyn

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana, grunt sklasyfikowany

 jako S-RV, PsV, RV

Nr działki                                 

312

Powierzchnia działki                

 0,52 ha

Przeznaczenie  działki 

i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium uikzp – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, część strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III (stan. 4)

Księga wieczysta                        

KW Nr SZ1M/00040883/2

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy                        

10 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wysokość czynszu

260  zł  rocznie

Działka nr 312 w Giżynie przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 04.05.2022 r. do dnia 25.05.2022 r.