O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.2.2023.AW

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344  ze  zmianami) oraz Zarządzenia  Nr  9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek  Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych  nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do   publicznej   wiadomości w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Karsko

Określenie nieruchomości        

Działka niezabudowana,

  grunt sklasyfikowany jako RIVb i RV

Nr działki                                 

615

Powierzchnia działki               

 0,31 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

Brak planu, w studium ukzp – obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym,

teren niezagospodarowany w sposób trwały

Księga wieczysta                        

 Nr  SZ1M/00041526/9

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa

Okres dzierżawy                       

Do 3 lat

Cel dzierżawy

Rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

160 zł rocznie

Osoby zainteresowane dzierżawą  nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na  dzierżawę. Oferty dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  do dnia 28.04.2023 r.  Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;
  2. b) imię i nazwisko oraz adres oferenta (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy;
  3. c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów);
  4. d) datę i podpis oferenta.

Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: „Oferta dzierżawy – działka nr 615 w Karsku„. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2023 r.  o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 3. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronach internetowych: www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz  www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r.