Towarzystwo Przyrodniczo - Historyczne "WILGA"

 

organizacje pozarządowe

 

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

Towarzystwo Przyrodniczo - Historyczne "WILGA"

 

DZIAŁALNOŚĆ:

Status prawny organizacji : stowarzyszenie zwykłe
Pola działań organizacji: edukacja, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, inne
Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym: Cele Stowarzyszenia to:
1. Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców.
2. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli.
3. Zapobieganie degradacji środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
4. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych.
5. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
6. Działalność przeciwko uzależnieniom i wykluczeniom społecznym.
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania regionu i obszarów wiejskich.
8. Działalność edukacyjno-historyczna i badawcza.
9. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii i kultury Polski, a w szczególności naszego regionu.
10. Wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży.
Posiadane doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia: Nasze Towarzystwo powstało na kanwie realizacji grantu pn." Wilga - Śladami leśnych osad - ocalić od zapomnienia" - Projektu Grantowego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020 przy wsparciu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Jako grupa nieformalna przystąpiliśmy do działania na rzecz społeczności lokalnej, którego jednym z założeń była formalizacja grupy, formacja celów, sił i środków. Działamy aktywnie w lokalnej społeczności aktywnie wspierając i angażując się w życie Sołectwa Parzeńsko, nie tracąc z oczu horyzontu Gminy oraz potrzeb naszych partnerów z obszaru całego kraju.

 

organizacje pozarządowe
ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI:
Województwo : Zachodniopomorskie
Powiat : Myśliborski
Gmina : Nowogródek Pomorski
Miejscowość : Ławin
Numer domu / lokalu : 4
Kod pocztowy : 74-305
Poczta : Karsko

 

DANE REJESTROWE:

Numer KRS lub innego rejestru: pozycja nr 18 - Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych będących pod nadzorem Starosty Myśliborskiego
Organizacja nie posiada wpisu w KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego

 

WŁADZE I CZŁONKOWIE ORGANIZACJI:

Władze organizacji: Michał Przybył - Prezes

 

 

 

 

 

 

Osoba dokonująca zgłoszenia / aktualizacji : Michał Przybył
Data aktualizacji : 29.11.2022