Gmina Nowogródek Pomorski przystąpiła do realizacji projektu „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”’ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Otrzymany grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoli zrealizować cel projektu jakim jest podniesienie usług społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami, które mają trudności w zakresie mobilności. W ramach projektu organizowane będą dowozy na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej tych osób, które mogą powrócić na rynek pracy i spełniają kryteria projektu.

W ramach projektu gmina dokonała zakupu dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudni kierowcę oraz asystenta, który będzie służył pomocą w dotarciu z mieszkania do samochodu oraz do miejsca docelowego tym osobom, które maja problem z mobilnością. Przewiduje się, iż realizacja usługi door-to-door znacznie usprawni funkcjonowanie osób mających problemy z mobilnością w powrocie do życia społecznego oraz zawodowego.

Planowana wartość projektu to kwota 299 999,92 zł. z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 252 839,93 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu zawarte są w regulaminie świadczenia usług oraz w koncepcji świadczenia usług door-to-door. W załącznikach znajdują się również formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia niezbędne do złożenia w ramach realizacji usługi.

 

Załączniki:

formularze zgłoszenia usługi

Formularz skarg i reklamacji

Koncepcja usługi door-to-door

Regulamin usługi