Gmina Nowogródek Pomorski zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00-32-A062/19-00 realizuje Zachodniopomorski Program Antysmogowy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w Gminie Nowogródek Pomorski poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”
Celem Programu Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Gminie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie).

O granty mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Program może objąć wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ostatecznym terminem składania zgłoszeń jest 01.09.2023 r. lub dzień przekroczenia limitu środków finansowych będących do dyspozycji Grantodawcy otrzymanych w ramach naboru.

Grant przyznaje się w kwocie:

  • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacjibudynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
  • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacjibudynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Wysokość dofinansowania wynosi 1 350 675,00 zł

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski:
Izabela Pycek – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Magdalena Piątek – pracownik administracyjny
Beata Marciniak – pracownik biurowy

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3