Informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowogródek Pomorski     Nr  XXIX/186/2021 z dnia 2 września 2021 r. „w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia tej opłaty” od października 2021 r.

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 35,00 zł za osobę miesięcznie (34,00 zł w przypadku posiadania kompostownika).

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 września 2021 r. poz. 3813.

W myśl  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Zawiadomienia zostaną dostarczone każdej osobie, która złożyła deklarację.