Gmina Nowogródek Pomorski, w związku z możliwością dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z Województwa Zachodniopomorskiego, planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie ww prac.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski. Wnioski należy składać w terminie do dnia 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15.

We wniosku należy podać numer ewidencyjny nieruchomości, na której jest usytuowany budynek. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej gminy www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz w Urzędzie pokój nr 1. Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych należy dołączyć:
- zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym Myślibórz
- pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
- zdjęcia przedmiotowych odpadów zawierających azbest.

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.